Сряда, Февруари 19, 2020

Основни счетоводни услуги

Клиенти

 • Вземания от клиенти
 • Фактуриране и завеждане на ДДС
 • Дневници по продажбите
 • Справки за вземанията от клиенти по срокове на възникването им

Доставчици

 • Задължения към доставчици
 • Инвентаризация на активите
 • Завеждане на разходни книги
 • Осчетоводяване на фактури и завеждане на ДДС дневници по покупките
 • Справки за задълженията към доставчици по срокове на възникването им

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

 • Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики
 • Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ и подаване по електронен път;
 • Изготвяне на граждански договори,сметка за изплатени суми и други
 • Издаване на служебни бележки, удостоверения и други
 • Попълване на платежни документи за осигурителни,здравни вноски, данъци и други
 • Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и други
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП по електронен път
 • Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж

Управление на парични средства

 • Каса
 • Банкови сметки
 • Събиране на вземания от клиенти
 • Плащане на доставчици
 • Отчети за движението на паричните средства

Месечно счетоводно обслужване

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
 • Междинно счетоводно приключване
 • Годишно счетоводно приключване
 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство
 • Счетоводно отчитане на подотчетни лица
 • Консолидирано месечно, тримесечно и/или годишно счетоводно приключване
 • Други услуги, съобразени със специфични изисквания на клиента
Webdesign by Varna Webdesign