Сряда, Февруари 19, 2020

Правни услуги

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения. Тъй като законодателството у нас търпи непрекъснати изменения и допълнения, често пъти противоречиви по своята същност изисква от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона и по този начин да сте гъвкави при планирането на Вашата дейност. Именно тук е нашата цел чрез постоянно следене на новостите и промените и непрекъснато усъвършенстване да предложим едно наистина висококачествено юридическо обслужване и по този начин да задоволим напълно интересите на нашите клиенти. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност съпровождат ежедневно нашата работа.

Фирмата предлага следните юридически услуги:

  • Регистрация, пререгистрация, прекратяване и ликвидация на еднолични търговци, търговски дружества, клонове и представителства на търговци, юридически лица с нестопанска цел, неперсонифицирани дружества и др., както и всички свързани с тях промени
  • Правна защита по данъчни дела
  • Правна защита по дела за трудови правоотношения
  • Подготовка и изготвяне на всички видове договори - трудови договори, покупко - продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог, заем, дарение; упълномощавания и договори с търговски представители /прокуристи, обиконовени пълномощници и търговски посредници/
  • Правни консултации
Webdesign by Varna Webdesign